ผู้นำองค์กรและ
การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

แสดงรายชื่อ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ +-
นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน +-
นางกมลวรรณ วิปุลากร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอูเล่ บีโยร์น ชูลสตาด์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี +-
ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการอิสระ
นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางสาวรุซ่าร์ ซาบาโนวิค กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายอูเล่ บีโยร์น ชูลสตาด์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน +-
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
นายกลินท์ สารสิน กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการอิสระ
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
นางสาวรุซ่าร์ ซาบาโนวิค กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
นายอูเล่ บีโยร์น ชูลสตาด์ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
นายประสูน ซินฮ์หะ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
คณะกรรมการบริหาร +-
นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นางสาวรุซ่าร์ ซาบาโนวิค กรรมการบริหาร
ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ กรรมการบริหาร
นายมนัส มานะวุฒิเวช กรรมการบริหาร
นายชารัด เมห์โรทรา กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

แสดงรายชื่อ

เอกสารประกอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือนักลงทุน

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา
ติดต่อ อีเมล : ir_office@truecorp.co.th

สำหรับสมัครรับข้อมูลข่าวสารนักลงทุน ไลน์ : IR Official Account

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


ติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทรูโทรศัพท์: +66-2-859-1111
โทรสาร: +66-2-859-9134


ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ทรู คอลเซ็นเตอร์ 1242
อีเมล